;

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường diễn ra theo 2 giai đoạn là giai đoạn tăng sinh và giai…